Avís Legal

Objecte de l'avís legal

El responsable del sitio web pone a disposición de los usuarios el presente documento con el cual pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respeto a cuáles son las condiciones de uso del mismo.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, compromet a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

El responsable del sitio web se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el mismo, sense que hi hagi obligació d'avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del responsable del lloc.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El responsable del sitio web se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Desde el sitio web es posible que se redirija a la persona usuaria a contenidos de terceros sitios web. Atès que el responsable del lloc web no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respeto a estos contenidos. En qualsevol cas, el responsable del lloc web manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral oa l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El responsable del lloc web no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, però no limitat a la limitada, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent al lloc web del responsable del lloc web. No obstant això i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, el responsable del lloc web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col · laborant de manera activa en la retirada o, si s'escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, l'internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, se ruega lo haga saber de forma inmediata al administrador del sitio web a través del siguiente mail: contacto@reglasfutbol.com

Continguts

Este sitio web tiene como finalidad difundir las Reglas de Juego entre la extensa familia del fútbol (entrenadors, jugadors, àrbitres, oficials, públic, directius, periodistes els comentaristes esportius ...), así como tratar temas diversos relacionados, entre d'altres, con el mundo del arbitraje y futbolístico. Queremos explicar de una forma didáctica y sencilla el espíritu y el contenido de las reglas. Entenem que si tots compartim la mateixa informació, disfrutaremos más del fútbol y lograremos poner en valor la siempre compleja labor de los colegiados.

La información contenida en este sitio web es de carácter divulgativo y en ningún caso pretende ser un substitutivo de las disposiciones técnicas que sobre este particular pudieran realizarse por organismos de orden superior, assenyalant a títol enunciatiu i no limitatiu els següents: Comitè Tècnic d'Àrbitres, Reial Federació Espanyola de Futbol, FIFA o UEFA, les quals i com no podria ser d'una altra manera, tienen prevalencia sobre los contenidos y comentarios del equipo administrador del sitio web, instant-expressament des del nostre lloc a conèixer i buscar tota informació de caràcter oficial i original que sobre aquest particular puguin emetre els organismes assenyalats. L'equip administrador del lloc web, per tant no assumirà cap responsabilitat sobre l'ús inadequat dels continguts del seu lloc web.

Traducció automàtica

Aquest web incorpora la funcionalitat del connector Translation, que proporciona una traducció automàtica del contingut del web a múltiples idiomes i que s'inclou únicament amb l'objectiu de facilitar la comprensió del contingut en altres idiomes. Aquest web es realitza en espanyol i reglasfutbol.com només es fa responsable de la veracitat del contingut en aquest idioma.

Enllaços

El responsable del lloc web posa enllaços a disposició dels usuaris per facilitar la recerca i l'accés a la informació, serveis i altres continguts rellevants disponibles a Internet. Els enllaços o links habilitats en aquest lloc web poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre els quals el responsable del lloc web no exerceix cap tipus de control.

El responsable del lloc web no assumeix cap deure de vigilar ni de verificar les informacions o continguts dels altres llocs web als quals pugui accedir mitjançant els enllaços existents en aquell. Però, assumeix exclusivament el deure de suprimir del lloc web, al més aviat possible, les informacions, continguts o serveis que no es corresponguin amb la realitat, o puguin induir a error o causar dany a l'usuari.

Subscripción

Desde reglasfutbol.com aconsejamos a nuestros usuarios la subscripción a nuestro sitio web. Los usuarios subscritos recibirán en el mail que nos haya sido facilitado nuestras nuevas publicaciones de forma automática. Para subscribirse sólo se requiere facilitar una dirección de correo electrónico. Tanto la subscripción como el darse de baja en el sitio web es una decisión de orden personal y no transferible, y puede realizarse de forma automática a través del siguiente enlace http://www.reglasfutbol.com/suscribete/. El responsable del lloc web s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada del mal ús per un tercer aliè al mateix a l'hora de subscriure o donar de baixa en el lloc web a terceres persones de les que no es compta amb el seu consentiment previ i per escrit,,es,Si tens algun problema o consulta referent sobre aquest aspecte pots contactar amb l'administrador del lloc web a través del següent mail,,es,distribució i comercialització o finalitat que pogués realitzar dels continguts del lloc web en altres llocs web diferents a reglasfutbol.com,,es,L'objectiu d'reglasfutbol.com és difondre l'esperit de les regles de joc,,es,articles i continguts allotjats en el lloc web a què utilitzi la comunitat en conformitat amb la llei,,es. Si tienes algún problema o consulta referente sobre este aspecto puedes contactar con el administrador del sitio web a través del siguiente mail: contacto@reglasfutbol.com

Propietat intel · lectual i industrial

Queden reservats tots els drets d'explotació. Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles, i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel · lectual i industrial.

La reproducció total o parcial, ús, explotació, distribución y comercialización o finalidad que pudiera realizarse de los contenidos del sitio web en otros sitios web diferentes a reglasfutbol.com, blocs o anàlegs han de tenir l'autorització per escrit del responsable del lloc web. Reglasfutbol.com no es fa responsable de la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització o finalitat que pogués realitzar-se per tercers dels continguts oferts en el nostre lloc web.

El objetivo de reglasfutbol.com es difundir el espíritu de las reglas de juego, per això, s'autoritza expressament la difusió dels nostres continguts a través de les xarxes socials amb l'objectiu que el nostre treball arribi al major nombre de persones, amb l'única condició que s'assenyali de forma clara a l'autor d'aquests continguts, la seva font i la pàgina web on es troben els continguts originals.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués sorgir respecte als mateixos. El responsable del lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel · lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat del responsable del lloc web sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix. El responsable del lloc web mostra el seu agraïment també a les fonts d'Internet d'on s'han obtingut algunes de les imatges que il · lustren els continguts del lloc i que s'han referenciat sempre que ha estat possible. Creiem que aquestes imatges poden contribuir a fer més atractiu l'anàlisi de les regles de joc i l'abordatge de les diferents facetes del futbol i l'arbitratge.

L'usuari del lloc web s'haurà d'abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal · lats al mateix. Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel · lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: contacto@reglasfutbol.com

Normes de la comunitat

Es recomana als usuaris que facin comentaris sobre les entrades, artículos y contenidos alojados en el sitio web a que utilice la comunidad en conformidad con la ley, i el present Avís Legal, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

L'usuari s'obliga doncs a abstenir-se d'utilitzar el servei amb finalitats o efectes il · lícits, contraris al que estableix el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, en l'ús, sobrecarregar o deteriorar el servei o impedir la normal utilització o gaudi del servei per part d'altres usuaris. En particular, i a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, queda prohibida la transmissió, difusió o posada a disposició de tercers a través del servei, d'informacions, missatges, gràfics, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, i generals, qualsevol classe de material, dades o continguts que:

  1. De totes maneres sitien, observin, amenacin o abusin d'altres membres del fòrum o de qualsevol tercer aliè a aquest.
  2. Incorporin continguts obscens o censura o que puguin ferir la sensibilitat de qualsevol tercer que pugui accedir-hi.
  3. Difonguin continguts que puguin infringir o vulnerar els drets legals dels altres, com material difamatori o el contingut infringeixi qualsevol dret de propietat intel · lectual o industrial.
  4. Animin a altres a infringir el present Avís Legal, i la Política de Protecció de dades de caràcter personal del lloc web.
  5. Es publiquin amb la intenció de fer-se passar per membres del personal del responsable del lloc web o per un altre membre a través de l'ús d'identificació semblant o mitjançant qualsevol altre mètode o dispositiu.
  6. S'utilitzin per a finalitats comercials, la publicitat il · lícita; així com per a la transmissió de correu brossa, correu no desitjat, cadenes o distribució massiva de missatges no sol · licitats.
  7. Infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions.

Per la seva banda, el responsable del lloc web es reserva el dret de retirar i / o suspendre a qualsevol usuari de la comunitat per l'incompliment del que disposa l'Avís Legal la Política de Protecció de dades de caràcter personal del lloc web, així com d'eliminar, retirar o suspendre qualsevol missatge que incorpori informació de les característiques enumerades en els números 1 01:00 7, i encara que no hagi quedat enunciat en les mateixes, sense previ avís per notificar. Així mateix, el responsable del lloc web podrà esborrar qualsevol contribució que incompleixi amb les normes de la comunitat.

Menors d'edat

Els usuaris menors de 14 anys no podran participar en la comunitat sense l'autorització prèvia dels seus pares o titulars de la pàtria potestat. Els usuaris menors d'edat sense aquest consentiment parental no estan autoritzats a facilitar dades personals.

Jurisdicción y fuero aplicable

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas o de los contenidos en él ofrecidos, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, siendo los competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Pamplona (Navarra, Espanya), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.